fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności platformy internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Platformy internetowej.

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Platformie internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje o zakresie stosowania na Platformie internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

  1.       WPROWADZENIE

1.1.    Administratorem danych jest Magda Lewicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA LEWICKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lekka 3/56, 01-910 Warszawa, NIP 5441525757, REGON 384259022, adres poczty elektronicznej: hello@beemom.pl.

1.2.    Przez Dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

1.3.    RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4.    Podmiot danych to osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez mnie, Podmiot danych to w istocie Ty, kiedy odwiedzasz moją stronę internetową, kontaktujesz się ze mną za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez e-mail lub też nabywasz produkty w moim sklepie internetowym.

 

  1.       ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I INNI ODBIORCY DANYCH

2.1.    Wszelkie dane zbierane są i przetwarzane zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z RODO i jego zasadami. Dane są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane przez okres, w jakim jest to niezbędne.

2.2.    Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu. Stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne mające za zadanie zapewnienić, że wszystkie operacje na Danych osobowych są dokonywane tylko przez upoważnione osoby.

2.3.    W toku działalności dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom lub partnerom biznesowym. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przetwarzanie Danych osobowych powierzane jest tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom.

2.4.    Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2.5.    Dane osobowe mogą być przekazane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2.6.    W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty, zostanie wystosowana właściwa informacja.

2.7.    Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą być zgłaszne mailowo na adres administratora danych

 

  1.       CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1.    Korespondencja e-mail oraz przez formularz kontaktowy

3.1.1.W przypadku kontaktu przez formularz kontaktowy  Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością.

3.2.    Usługi związane z Platformą internetową

3.2.1.Dane zbierane dla celów związanych z wykonaniem konkretnej usługi lub umowy są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością paltformy internetowej.

3.3.    Reklamacje i odstąpienie od umowy.

3.3.1.Złożenie reklamacji lub odstąpienie od umowy, wiąże się z przekazaniem Danych osobowych zawartych w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuj login, imię i nazwisko, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

3.3.2.Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3.3.3.Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

3.4.    Newsletter

3.4.1.Zapisanie się do usługi Newsletter, wiąże się z przekazaniem imienia, adresu email oraz opcjonalnie daty porodu za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera na głównej stronie beemom.pl. Podanie danych jest dobrowolne oraz niezbędne w celu skutecznego zapisu.

3.4.2.Dane przekazane podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

 

  1.       GOOGLE ANALITICS

4.1.    Portal internetowy ma zaimplementowane narzędzia analityczne Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, wyświetlone podstrony, czas itp.. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies można zablokować działanie wyżej opisanej funkcjonalności.

 

  1.       OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1.    Okres przetwarzania danych danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu dane przetwarzane będą przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane będą do momentu jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub przedawnienia roszczeń z umowy.

 

  1.       UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

6.1.    Uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych osobowych opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO:

6.1.1.prawo dostępu do danych osobowych,

6.1.2.prawo do sprostowania danych osobowych,

6.1.3.prawo do usunięcia danych osobowych,

6.1.4.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6.1.5.prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6.1.6.prawo do przenoszenia danych,

6.1.7.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6.1.8.prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

  1.       PLIKI COOKIES

7.1.    Portal internetowy używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7.2.    Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.

7.3.    Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.